Projekty unijne

img

Resaco Sp. z o.o. realizuje projekt: Wdrożenie innowacyjnego produktu – folie BIO oraz nowego rodzaju worków LDPE

Numer umowy o dofinansowanie: RPZP.01.05.00-32-W033/21-00

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020".

Całkowita wartość projektu: 6 912 600,00zł
Dofinansowanie: 2 529 000,00zł

img

Resaco Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 pn. "Budowa zakładu produkcji worków foliowych"

Podpisanie umowy

Dnia 10 kwietnia 2018 Wspólnicy Resaco Sp. z o.o. podpisali umowę o dofinansowanie projektu pt. "Budowa zakładu produkcji worków foliowych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Oś Priorytetowa nr 1 "Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie" Działanie 1.5 "Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji".

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie do 31.08.2018 innowacji produktowej i procesowej polegającej na wytwarzaniu worków na odpady z folii trójwarstwowej przy użyciu innowacyjnych maszyn.

Koszt inwestycji został wyceniony na kwotę 7,2mln zł. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przekaże Resaco 4 mln dofinansowania.

Wytłaczarka

Nasze przedsiębiorstwo w III kwartale 2018 roku dzięki środkom z Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego wdrożyło innowacyjną, chroniącą środowisko naturalne technologię wytwarzania worków foliowych z trójwarstwowej folii ze znacznym udziałem zanieczyszczonych recyklatów polimerowych. Wdrożona technologia umożliwia efektywny recykling zarówno zanieczyszczonych jak i wielowarstwowych folii polimerowych. Innowacyjny proces technologiczny, polegający na wytłaczaniu worków z folii trójwarstwowej, gdzie dwie zewnętrzne warstwy są wykonane z wysokiej jakości recyklatu, dając gładką i ciągłą powierzchnię oraz warstwy wewnętrznej wykonanej z regranulatów folii wielomateriałowych złożonych ze zmieszanych i silnie zanieczyszczonych i zadrukowanych odpadów, pozwoliło na wykorzystanie odpadów, które dotychczas nie nadawały się do recyklingu mechanicznego. Przedsiębiorstwo stosuje odpady jako surowiec do produkcji. Worki na odpady wykonane z mieszanki regranulatów polietylenowych wysokiej i niskiej jakości pozwoliły na osiągnięcie bardzo dużej wytrzymałości, przy stosunkowo niewielkiej grubości, co potwierdziły badania wykonywane w Laboratorium tworzyw polimerowych i opakowań Katedry Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego Politechniki Koszalińskiej.